Print

Partijprogramma gemeenteraadsverkiezingen: 11-puntenplan van het Vlaams Belang Lokeren

Veiligheid:  Onze prioriteit. Extra politiepersoneel voor het vormen van een bliksemteam tegen straatcriminaliteit. Binnen de 10 minuten moet er een ploeg aanwezig kunnen zijn. Een speciale drugscel die zich enkel moet bezighouden met het opsporen van drugdealers en drugshandel.
Het inrichten van BIN's en WIN's (buurtinformatienetwerken en winkelinformatienetwerken) in de strijd tegen inbraken en winkeldiefstallen.
Verder uitbouwen van de slimme camera's in de strijd tegen het straatracen en de straatcriminaliteit.
 
Drugs: Altijd neen! Geen gedoogbeleid. Geen sprake van legalisering van drugs. Preventie en controles met medewerking van alle scholen, zonder uitzondering.
Opstarten van een drugscel. (zie hierboven)
Onmiddellijk en definitief sluiten van vzw's waar drugs gebruikt en verhandeld worden.
 
Onderwijs: Het elektronisch aanmeldingssysteem betekende het einde van de vrije schoolkeuze. Voor het Vlaams Belang is de vrije schoolkeuze van uitermate groot belang. Ouders moeten zelf kunnen beslissen waar hun kinderen naar school gaan, niet de overheid.
Het Nederlands moet in onze scholen de voertaal zijn en de enige omgangstaal tussen de leerlingen onderling, zowel in de klas als op de speelplaats. Dat geldt eveneens voor de leerkrachten en in de contacten met de ouders.
Onze normen en waarden staan voorop. Geen halalmaaltijden aanbieden. Geen verplicht moskeebezoek.
 
Personeel: Investeren in personeel, van kinderopvang tot zorgcentra, zodat de mensen terug de zorg krijgen die ze nodig hebben en die ze verdienen.
 
Verkeersveiligheid en mobiliteit: Fietsinfrastructuur op één lijn brengen met het verhoogde fietsgebruik. Schoolomgeving moet fietsvriendelijk en autoluw zijn. Fiets- en voetpaden moeten afgescheiden, goed afgebakend en zo breed mogelijk worden aangelegd. Het Vlaams Belang wil goed onderhouden en goed verlichte fiets- en wandelpaden die het verkeer aangenaam en veilig maken. Verkeersleefbaarheid en veiligheid moet er zijn voor iedere gebruiker van de openbare weg. We zijn geen voorstander van het verkeersvrij maken van het centrum. Een verkeersvrij centrum is een dood centrum en nefast voor de lokale middenstand en horeca. De dagelijkse verkeersinfarcten die het gevolg zijn van het steeds drukker wordend verkeer zouden bij het verkeersvrij maken van het centrum alleen nog maar toenemen op de ring en aan de bruggen. Wij durven verder kijken en opteren voor een extra brug of tunnel over of onder de Durme.
 
Armoede: Armoede bestaat ook bij ons. Met de uit de pan swingende huur- en energieprijzen is het voor steeds meer gezinnen elke maand weer krabben om de eindjes aan elkaar te knopen. Wraakroepend is het feit dat de 'nieuwkomers' die nooit enige bijdrage hebben geleverd, meteen kunnen aankloppen bij het OCMW en sociale huisvesting. ONZE mensen eerst!
 
Leefbaarheid: Een leefbare en propere gemeente. Zwerfvuil en sluikstort moeten fundamenteel worden aangepakt. Veel mensen voelen zich niet meer thuis in hun eigen wijk of straat. Allerlei vormen van overlast tasten de kwaliteit van het leven aan. Er moet strenger opgetreden worden tegen asociaal gedrag. Winkelleegstand in het centrum aanpakken. Middenstand en lokale handel moeten ondersteund worden. Zij vormen het bloeiende hart van onze stad. ( bereikbaarheid, parking)Senioren: Bij de aanleg van voetpaden moet er meer rekening gehouden worden met mogelijke obstakels die het moeilijk maken om zich vlot te verplaatsen te voet, met rolstoel of andere hulpmiddelen.
Senioren moeten zo lang mogelijk in hun omgeving kunnen blijven en deelnemen aan de samenleving. Daarom is het noodzakelijk dat ze zich zelfstandig veilig kunnen verplaatsen.
De rusthuisfactuur mag nooit hoger zijn dan het pensioen.
 


http://www.totmataro.cat/comprar-kamagra.html
http://www.totmataro.cat/cialis-20mg-precio.html

Sociale huisvesting: Voor eigen mensen eerst. Sommige wijken en buurten zijn getto's geworden met samenlevingsproblemen als gevolg. Een aanpassing van het toewijzingsreglement dringt zich op. Stop het misbruik! Strengere controle op buitenlandse huurders met eigendom in het buitenland. Afschaffen van de tijdelijke contacten waar onze mensen de dupe van zijn. Iedereen heeft recht op woonzekerheid. Afschaffen van de boetes die worden opgelegd voor het bewonen van een huis met kamer teveel. Het spreken van het Nederlands moet een voorwaarde zijn voor het verkrijgen van een sociale woning. Doktersbriefjes die iemand vrijstellen om de taal te leren zijn niet aanvaardbaar! Voor wat hoort wat.
 
Jeugd:  Het Vlaams Belang legt een bijzondere nadruk op vrijwillig jeugdwerk. Dat vinden we bij uitstek terug in de jeugdverenigingen. Jongeren moeten kunnen rekenen op een goed uitgebouwde ondersteuning. Degelijke infrastructuur en een goede werking kosten immers veel geld.We gaan er niet mee akkoord dat de overheid de jeugdwerking zou herleiden tot een pleidooi voor zoveel mogelijk diversiteit en multiculturaliteit. We willen dat de middelen die voor jeugdwerking worden vrijgemaakt, efficiënt en gericht worden ingezet. Het Vlaams Belang wil jongeren zeker de ruimte laten om elkaar informeel te ontmoeten buiten de school, club of vereniging. Er wordt wel een duidelijke grens gesteld. Wanneer het rondhanggedrag schurkt tegen overlast, vandalisme of criminaliteit, wordt er onmiddellijk ingegrepen.
 
Lokeren Vlaams: Onze stad moet Vlaams blijven. Opkomen voor het Vlaams karakter van de stad, onze cultuur, onze waarden en normen. Onze cultuur is er één van kermissen, folklore, wijkfeesten en tradities. Wie hier wil wonen dient zich aan te passen en niet omgekeerd. Het cultuurcentrum moet in hun programmatie en promotie meer aandacht schenken aan producties van bij ons, die zo mogelijk een ruim publiek aanspreken. Moskeeën hebben geen plaats in onze Westerse samenleving, bijgevolg mag de stad niet meehelpen aan de komst van nog meer moskeeën.